Be PREMIUM Bodrum – Best Luxury Sea Resort 2021

/, Best hotels/Be PREMIUM Bodrum – Best Luxury Sea Resort 2021

Be PREMIUM Bodrum – Best Luxury Sea Resort 2021

With the kind hospitality of: be Premium Bodrum

With the support of: APOLLO

From time immemorial, gold has been a symbol of success, sunshine, abundance and wealth. It is the only irreplaceable currency and a sign of power and prosperity. Woven into clothing, a base for jewelry or interlaced into facades and monuments – it is the measure of influence and lasting imprint in history.

In Eastern culture, gold is an indispensable part of tradition. That is why the splendor of the five-star resort in Aegean Turkey be Premium Bodrum is no surprise. Here almost everything shines in gold! The brilliance and luxury of this complex shocks its guests, taking them to another romantic era, making them feel like royalty in their palace of gold and silk, marble and velvet. For lovers of sophisticated luxury, this resort is like manna from heaven. And maybe, this is the idea of this fantastic resort, namely its guests to be privileged, to be premium!

Situated in the picaresque Torba Bay, be Premium Bodrum is designed to impress and amaze. The portal of the resort is again in gold, as if to remind that this place is really special. Walking along a long alley dotted with marble sculptures, beautiful color compositions, palm trees and retro lanterns, one anticipates the frontal collision with luxury. And he is not deceived – 60 kg of gold are used only for the decoration of the lobby, in carvings, statues and ornaments. A phenomenal crystal chandelier brings you to another dimension, that of princesses and ballrooms. From the reception you feel the difference in accommodation, as an online concierge is ‘appointed’ for you with whom you make a WhatsApp group, and he is available 24/7 with ideas, recommendations, instant reservations for one of the seven themed à la carte restaurants, assistance for excursions, taxis, rent-a-car and what not …

Once in the room/apartment/villa, the abundance of gold in the decoration again amazes the guests.  The other thing that makes you happy here is the space.  It is not spared here. The Deluxe room, for example, is 90 square meters, with a small wardrobe room, a beautiful marble bathroom, of course with gilding, a huge bedroom with built-in plasma TV, and the cherry on top of the cake – Jacuzzi in the middle of the room, of course again in gold. In our opinion, this is also the trademark of be Premium Bodrum – the golden bathtub, a symbol of luxury and privilege! The terraces amaze with their size, beautiful garden furniture and especially with the enchanting sea view in dramatic blue.

The terraced palace offers a 180-degree view, like form a fairy card, surpassing imagination. The highest point is the lobby and the parking lot. From there down the story begins – rooms and beautiful apartments with mini pools, small and large villas with golden elevators, a large split pool with a modern bar and Starbucks area, colorful fountains, swings and flower gardens, hanging from everywhere, create a feeling of peace and unreal bliss.

At the lowest point of the resort is the beach, with bamboo umbrellas, distance observed, a cool beach bar and restaurant, and again that blue sea you fall in love with at the first sight!

The brilliance and splendor, as if emerging from the Golden Age, remind you that life has another side in which you are the main character and deserve only the best. And right here in be Premium Bodrum you will get it, and in large doses!

www.bepremiumhotels.com

 

 

С любезното гостоприемство на: be Premium Bodrum

С подкрепата на: APOLLO

От незапомнени времена златото е символ на успеха, слънцето, изобилието и богатството. То е единствената незаменима валута и белег за власт и просперитет. Втъкан в облекла, основа за бижутата или вплетен във фасади и монументи – то е мерилото за влияние и траен отпечатък в историята.

В културата на Изтока, златото е незаменима част от традициите. Затова не е изненада великолепието на петзведния курорт в Егейска Турция be Premium Bodrum. Тук почти всичко блести в злато! Блясъкът и разкоша на този комплекс шокира гостите си, като ги пренася в друга романтична епоха, карайки да се почувстват като кралски особи в своят дворец от злато и коприна, мрамор и кадифе. За любителите за изтънчения лукс този курорт е като манна небесна. И може би, в това е идеята на този фантастичен курорт, а имено неговите гости да бъдат превилигировани, да бъдат премиум!

Разположен в живописният залив Торба, be Premium Bodrum е създаден да впечатлява и удивлява. Порталът на курорта отново е в злато, сякаш да напомни, че това място наистина е специално. Преминавайки по дълга алея, осеяна с мраморни склуптури, прекрасни цветни композиции, палми и ретро фенери, човек предусеща челният сблъсък с лукса. И не остава излъган – 60 кг. злато са използвани само за декорацията на лобито, във фрезки, статуи и орнаменти. Феноменален кристален полилей те пренася в друго измерение, на онова с принцесите и балните зали. Още от рецепцията усещаш разликата в настанването, като ти „назначават“ оналйн консиерж, с когото правите уотсъп група и 24/7 той е на разположение, с идеи, препоръки, моментални резервации за един от 7-те тематични а-ла-карт ресторанти, съдейства за екскурзии, таксита, рент-а-кар и какво ли още не…

Попадайки в стаята/апартамента/вилата отново изобилието от злато в декорацията изумява гостите. Другото, което радва тук е пространството. Тук то не  е пестено. Делукс стаята например е 90 квадрата, с малка стая дрешник, прекрасна мраморна баня, разбира се с позлата, грамадна спалня с вградена плазма и черешката на тортата – джакузи в средата на помещението, естествено отново в злато. Според нас това е и запазената марка на be Premium Bodrum – златната вана – символ на разкош и привилегия! Терасите смайват с размера си, красивата градинска мебел и най-вече с омайната морска панорама в драматично синьо.

Терасовидно разположеният дворец открива 180 градусова гледка, като от приказна картичка, надскачайки въображението. Най-високата точка е лобито и паркинга. От там надолу започва приказката – стаи и прекрасни апартаменти с мини басейни, малки и големи вили, със златни асаньори, голям сплит басейн, с модерен бар и зона на Starbucks, цветни фонтани, люлки и висящи от всякъде цветни градини, създават усещане за покой и нереално блаженство.

В най-ниската точка на резорта е и плажът, с бамбукови чадъри, спазена дистанция, готин бийч бар и ресторант и отново онова синьо море в което се влюбваш от пръв поглед!

Бласъкът и великолепието, изплували сякаш от Златния Век, напомнят, че живота има и друга страна, в която ти си главният герой и заслужаваш само най-доброто. И точно тук в be Premium Bodrum ще го получиш,  при това в големи дози!

www.bepremiumhotels.com

By |2023-12-13T11:06:45+02:00June 29th, 2021|Awards, Best hotels|0 Comments